فرناز حق وردی

مدیر واحد اجرا

حامد اکبری

مدیرعامل

رزا عرشی

مدیرواحد توسعه کسب و کار

مهدی آزموده

مدیر واحد اداری و منابع انسانی

صبا رژه

مدیر واحد مالی

نسیم خیرخواه

مدیر واحد تحقیق و توسعه

کاظم خلیفه

مدیر واحد تولید سخت افزار

مهدی فتاحی

مدیر واحد حقوقی

غلامعلی فارغی

هم بنیانگذار و مدیر تامین مالی
محمد عارف اشتريان

محمد عارف اشتريان

حامد اکبری

مدیرعامل

فرناز حق وردی

مدیر واحد اجرا

رزا عرشی

مدیرواحد توسعه کسب و کار

مهدی آزموده

مدیر واحد اداری و منابع انسانی

صبا رژه

مدیر واحد مالی

نسیم خیرخواه

مدیر واحد تحقیق و توسعه

کاظم خلیفه

مدیر واحد تولید سخت افزار

مهدی فتاحی

مدیر واحد حقوقی

غلامعلی فارغی

هم بنیانگذار و مدیر تامین مالی
محمد عارف اشتريان

محمد عارف اشتريان